Ders İçerikleriLisans Programı Lisansüstü Programı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Programı

revize program 16. Ocak 2015'den beri yürürlüktedir


BIO 101 Hücresel ve Moleküler Biyoloji I (Cellular and Molecular Biology I) (3+0+0) 3 AKTS 5
Hücreye ve evrim teorisine genel bakış; canlılığın kimyası; makromoleküller; hücreler ve organeller; zar yapısı; zardan taşıma; iç zar sistemi; biyoenerji; enzimler; kimyasal enerji metabolizması; oksijenli solunum; fotosentez; hücre iskeleti sistemleri.


BIO 102 Hücresel ve Moleküler Biyoloji II (Cellular and Molecular Biology II) (3+0+0) 3 AKTS 5
Hücresel hareket ve göç; hücre tutunması; hücredışı matris; elektriksel ve kimyasal sinyal iletimi; DNA, kromozomlar, nucleus; hücre döngüsü, DNA replikasyonu, mitoz bölünme; eşeyli üreme, mayoz bölünme, rekombinasyon; Mendel genetiği; gen anlatımı; reKombinant DNA teknolojisi ve uygulamaları.


BIO 103 Genel Biyoloji Laboratuvarı (General Biology Laboratory) (0+0+2) 1 AKTS 2
Temel laboratuvar alıştırmaları ve tekniklerine giriş; solüsyon hazırlanması ve ilgili hesapların yapılması; hazır preparatları incelemek üzere ışık mikroskopu kullanımı; omurgalı ve omurgasız organizmalarının diseksiyonu.


BIO 104 Genel Biyoloji II (General Biology II) (3+0+0) 3 AKTS 5
Viruslerin sınıflandırması, özellikleri ve yapıları; Monera, Protista, Fungi, Plantae ve Animalia alemleri; popülasyon ve topluluk ekolojisi ve ekosistemler


BIO 106 Hücre Biyolojisi Laboratuvarı (Cell Biology Laboratory) (1+0+3) 2 AKTS 3
Bilimsel rapor hazırlama; ışık mikroskobu, gram boyama; solüsyon ve tampon hazırlama, spektrofotometre ölçümleri; bakteriyel büyüme eğrileri, steril çalışma teknikleri; dokudan DNA izolasyonu, agaroz jel elektroforezi; organel kesimlemesi ve incelenmesi; ökaryotik hücre transfeksiyonu; floresan etiket ile protein lokalizasyonu; mitoz bölünme, hücre döngüsü analizi.

Eşkoşul: BIO 102


BIO 111 Moleküler Biyolojiye Giriş (Prelude to Molecular Biology) (1+0+0) 1 AKTS 1
Moleküler biyolojinin tarihsel gelişimi; biyoteknoloji, klonlama ve gen terapisi gibi güncel konulara giriş.


BIO 121 Hücre Biyolojisine Giriş (Introduction to Cell Biology) (3+0+0) 3 AKTS 5
Hücre biyokimyası; hücre yapısı ve işlevi; fotosentez ve solunum; sitokinez; mitoz ve mayoz bölünme; Mendel genetiği; genler ve kromozomlar; kalıtımın moleküler temeli; rekombinant DNA teknolojisi ve genetik mühendisliği.


BIO 152 Modern Biyolojiye Giriş (Introduction to Modern Biology) (3+0+0) 3 AKTS 5
Yaşamın başlangıcı ve özellikleri; biyolojik makromoleküller; ökaryotik ve prokaryotik hücre yapısı; hücre zarının yapısı ve fonksiyonları; hücre bölünmesi; mitoz ve mayoz; genler, kromozomlar ve kalıtım; homeostatik kontrol mekanizmaları; sinir sistemi; bilinç ve davranış; duyu sistemi; endokrin sistemi.


BIO 201 Evrim ve Biyolojik Çeşitlilik (Evolution and Biodiversity) (3+0+0) 3 AKTS 3
Darwinsel bakış açısıyla evrim, filojeni, genetik çeşitliliğin kaynakları, doğal seçilim, genetik sürüklenme, gen akışı, popülasyon genetiği, tür kavramı, yeryüzünde hayatın tarihçesi, hayat ağacı, hayvan, bitki ve mikrobiyal çeşitlilik, ekoloji.


BIO 203 Biyoistatistik (Biostatistics) (3+0+2) 3 AKTS 5
Ölçümler; veri analizi ve organizasyonu; biyolojik ve istatistiksel değişkenler; örnekler ve populasyonlar; tanımsal istatistik: merkezi eğilim, serpilme, standart hata, güven limitleri; verilerin grafiksel gösterimi; olasılık, dağılım; hipotez test etme ve çıkarım: binomiyal testler, Ki-kare testi, uyum testleri, Fisher testi, Student t-testi, tekli ve çoklu varyans analizleri (ANOVA, MANOVA), Kruskal-Wallis testi, sıralama testleri; regresyon, korelasyon, çapraz çizelgeler; güç analizi.


BIO 252 Genetik (Genetics) (3+0+0) 3 AKTS 6
Genler, genomlar ve genetik analiz; DNA yapısı ve genetik varyasyon; Mendel genetiği ve uygulamaları; kromozomlar ve eşey-kromozom kalıtımı; genetik bağlantı; kromozom haritalanması; insan karyotipleri; kromozom davranışı; çekirdek-dışı kalıtım; moleküler evrim; popülasyon genetiği.


BIO 254 Genetik Laboratuvarı (Genetics Laboratory) (1+0+4) 3 AKTS 6
Restriksiyon enzim kesimi ile genetik bağlantı analizi; model organizma olarak Drosophila; monohybrid ve dihybrid çaprazlama; politen kromozom ve karyotip analizi; polijenik kalıtım ve kompleks karakterler; floresan in situ melezleme (FISH); bakteriyel konjugasyon ve transdüksiyon; komplementasyon; aday gen yaklaşımı.

Eşkoşul: BIO 252


BIO 301 Biyokimya I (Biochemistry I) (4+0+0) 4 AKTS 6
Yaşam molekülleri; proteinlerin yapı ve işlevleri; nükleik asitler; genetik materyal olarak DNA; genetik bilginin akışı; enzimler; hücre zarının yapısı ve dinamiği; hücre zarı kanalları ve pompaları.


BIO 302 Biyokimya II (Biochemistry II) (4+0+0) 4 AKTS 6
Katabolizma (yıkım) ve fosfat bağı enerjisinin oluşumu; glikoliz; TCA-döngüsü; oksidatif fosforilasyon; yağ asitlerinin oksidasyonu ve amino asitlerin oksidatif yıkımı; fotosentez; karbohidratların, lipidlerin, amino-asitlerin ve nükleotidlerin biyosentezi.


BIO 308 Seminer I (Seminar I) (2+0+0) 1 AKTS 2
Moleküler biyoloji ve genetik alanlarında araştırma makalesi okuma ve yorumlamaya giriş.


BIO 310 Hücresel ve Moleküler Biyoloji III (Cellular and Molecular Biology III) (4+0+0) 4 AKTS 6
Hücre içi zar sistemi; kesecikli taşıma ve ayrıştırma; sinyal iletimi (almaçlar, aracı moleküller); hücre iskeleti sistemleri ve hücre göçü, gen ifadesinin denetim mekanizmaları; gelişim; kök hücreler ve farklılaşma; immünoloji; kanser.

Önkoşul: BIO 102


BIO 322 Moleküler Biyolojide Araştırma Alanları (Research Topics in Molecular Biology) (1+0+0) 1 AKTS 2
Bölümde yürütülen güncel araştırma projelerinin sunumu.


BIO 332 Biyolojide Araştırma Teknikleri (Techniques in Biological Research) (3+0+0) 3
Işık ve elektron mikroskopisi; spektrofotometrik teknikler (Ultraviyole ve görünür ışık absorbsiyon spektroskopileri); kromotografik teknikler; santrifugasyon; elektroforez; enzim aktivite ölçümleri; radyoizotopların biyolojik araştırmalarda kullanımı.


BIO 333 Biyokimya Laboratuvarı (Biochemistry Laboratory) (1+0+4) 3 AKTS 6
Amino asitlerde pKa ölçümü, hücre parçalama yöntemleri, santrifüjleme yöntemleri, sukroz gradyan santrifüj yöntemi, amonyum sülfat çökeltme yöntemi, diyaliz, kromatografik yöntemler; SDS-PAGE elektroforezi, spektrofotometri ile protein ve nükleik asitlerde miktar ölçümü, Bradford yöntemi ile protein miktar ölçümü, Western blot yöntemi, ince tabaka kromatografisi. Michaelis Menten kinetiği.

Eşkoşul: BIO 301


BIO 342 Fizyoloji I (Physiology I) (3+0+0) 3 AKTS 6
Homeostatik kontrol mekanizmaları; sinir hücresinin fizyolojisi; perifer sinir sistemi; kas fizyolojisi; kalb damar fizyolojisi; kan hücrelerin oluşumu; solunum ve gaz değişimi; böbrekler, sıvı ve elektrolit dengesi; sindirim ve emilim; metabolizma ve enerji dengesi; endokrin sistemi; metabolizmanın endokrin sistemi ile kontrolü.


BIO 353 Moleküler Genetik (Molecular Genetics) (4+0+0) 4 AKTS 5
Genin kimyası; DNA replikasyonu ve rekombinasyon; transkripsiyon; translasyon; mutasyon; gen anlatımının kontrol mekanizmaları; transpozonlar; bakteri ve faj genetiği; gen klonlama ve manipülasyonu.

Önkoşul: BIO 102


BIO 355 Moleküler Biyoloji Laboratuvarı (Molecular Biology Laboratory) (1+0+4) 3 AKTS 4
Databazların kullanımı; primer tasarımı; bakteri büyüme eğrilerinin oluşturulması; yetkin bakteri hücrelerinin hazırlanması; plazmit DNA’sının izolasyonu; agaroz jel elektroforezi; polimeraz zincir reaksiyonu (PZR); vektör plazmit ve PZR ürünlerinin temizlenmesi, restriksiyon enzimleriyle kesilmesi, birleştirilmesi ve bakteri hücrelerine aktarımı; koloni PZR ile tarama; plazmit vektörlerinin ökaryot hücrelere aktarılması; floresanla etiketlenmiş proteinlerinin mikroskopta gözlenmesi; kantitatif gerçek zamanlı PZR; DNA dizi analizi.

Eşkoşul: BIO 353


BIO 403 Bilimsel Yordam (Scientific Conduct) (1+0+0) 1 AKTS 2
Araştırmada sorumluluk: Bilimsel işbirliği, çıkar çatışması ve taahhüt; veri toplama, paylaşım ve mülkiyet; İnsan ve hayvan araştırmalarında etik kurallar; danışmanlık, hakemli yayın pratikleri ve yazar sorumlulukları, araştırmada suistimaller.


BIO 407 Seminer II (Seminar II) (2+0+0) 2 AKTS 3
Öğrencilerin gelişim, kanser, genomik gibi moleküler biyoloji ve genetik alanlarında makale sunum ve tartışmaları.


BIO 410 Kanser biyolojisi (Cancer Biology) (3+0+0) 3 AKTS 6
Kanserin oluşumu; kanser tetikleyici genler; kanser baskılayıcı genler; kanserde sinyal iletim yolakları; hücre döngüsünün regulasyonu, bozuklukları ve programlı hücre ölümü; tümör oluşumunun basamakları; kanser tedavisi.


BIO 420 İmmünoloji (Immunology) (3+0+0) 3 AKTS 6
İmmünolojinin temel kavramları; doğuştan gelen ve edinilmiş bağışıklık sistem ilkeleri; lenfosit antijen almaçlarının yapılması; B ve T lenfositlerinin gelişimi; antijen sunumu; B ve T lenfositlerinin çevresel dokularda sağkalımı ve olgunlaşması; T hücre-güdümlü bağışıklık; humoral bağışıklık cevabı.


BIO 424 Enzim Katalizi ve Kinetiği (Enzyme Catalysis and Kinetics) (3+0+0) 3 AKTS 6
Enzim katalizinin prensipleri; transition state teorisi; enzim kinetiğinde yer alan temel formüller; denge ve denge öncesi kinetikleri; geri dönüşümsüz ve dönüşümlü enzim inhibitörleri; enzimatik hız sabitleri; hız belirleyici durumlar; kinetik ve denge ölçümlerinde kullanılan pratik yöntemler; kinetik datanın gösterilmesi; enzimatik tepkimelerde ara ürünlerin belirlenmesi; bağlanma enerjisinin kataliz açısından önemi; enzim özgünlüğü ve doğruluğu; editleme ve hata düzeltme mekanizmaları; enzimatik tepkimelerde doğrululuğun enerji karşılığı.


BIO 430 Nörobilim (Neuroscience) (3+0+0) 3 AKTS 6
Sinir sisteminin hücresel ve yapısal parçaları; sinir hücrelerinde elektriksel sinyal iletimi; aksiyon potensiyalinin ilerlemesi; sinaptik geçiş; iyon kanallarının yapısı ve işlevi; duyu sistemleri; sinir sisteminin gelişimi; sinir hücrelerinde plastisite; öğrenme ve hafıza; farkındalık ve davranış; dugular; sinir sistemi bozuklukları.


BIO 440 Genom Biyolojisi (Genome Biology) (3+0+0) 3 AKTS 6
Genomların haritalanması ve dizilenmesi; genomik çeşitliliğin tarihi ve yapısı; insan çeşitliği ve hastalıklarına genomik yaklaşımlar; genomik teknolojiler; sistem biyolojisine giriş.


BIO 450 Biyoinformatik (Bioinformatics) (3+0+0) 3 AKTS 6
Hidden Markov modelleri; optimizasyon algoritmaları; küme algoritmalarının sınıflandırılması ve motiflerin, anlatımın, metilasyonun, mikroRNA ve TF regülasyon mekanizmalarının bulunmasında uygulamaları.


BIO 460 Gelişim Biyolojisi (Developmental Biology) (3+0+0) 3 AKTS 6
Gelişim örüntüleri; model organizmaların yaşam döngüleri ve deneysel teknikler; morfogenez; eşey hücreleri ve döllenme; hücre farklılaşması ve kök hücreler; organogenez; sinir sisteminin gelişimi; büyüme ve postembriyonik gelişim; rejenerasyon; evrim.


BIO 470 Genetik Hastalıklar (Genetic Disorders) (3+0+0) 3 AKTS 6
Kalıtsal hastalıkların genetik temeli; özgün genlerin belirlenmesi ve tanımlanması; çok faktörlü hastalıklar; moleküler tanı; gen terapisi.


BIO 475 Bitki Moleküler Biyoloji ve Genetiği (Plant Molecular Biology ad Genetics) (3+0+0) 3 AKTS 6
Nükleer ve sitoplazmik genomların yapısı; gen transfer teknikleri; çiçekli bitkilerin gelişiminde genetik anlatım ve düzenlenmesi; transgenik bitkiler ve biyoteknolojide kullanımları.


BIO 478 Uygulamalı Mikrobiyoloji ve Biyoteknoloji (Applied Microbiology and Biotechnology) (3+0+0) 3 AKTS 6
Mikroorganizmaların ve aktivitelerinin çeşitliliği; çevre ile etkileşimleri; mikroorganizmaların biyoteknolojide kullanımı.


BIO 491 Özel Proje I (Special Project I) (1+0+5) 3 AKTS 6
Öğrencinin bir öğretim üyesi gözetiminde laboratuvar projesi yapması için tasarlanmıştır. Dönem sonunda çalışmanın sunumu gerekmektedir.


BIO 492 Özel Proje II (Special Project II) (1+0+5) 3 AKTS 6
Öğrencinin bir öğretim üyesi gözetiminde laboratuvar projesi yapması için tasarlanmıştır. Dönem sonunda çalışmanın sunumu gerekmektedir.


BIO 480 – 490 and BIO 493 – 400 Moleküler Biyoloji ve Genetikte Özel Konular (3+0+0) 3 AKTS 6Lisans Programı Lisansüstü Programı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisansüstü Programı (MSc / PhD)BIO 500 Moleküler Biyolojide Güncel Teknikler Modern Techniques in Molecular Biology (1+0+4) 3
İleri moleküler biyoloji tekniklerinde pratik beceri kazanma amacıyla bir öğretim üyesinin gözetiminde bir araştırma projesi geliştirmesi ve uygulaması.


BIO 501 İleri Moleküler Biyoloji (Advanced Molecular Biology) (3+0+0) 3
Prokaryotik ve ökaryotik gen yapıları ve gen anlatımlarının kontrolüyle ilgili ileri konular. Rekombinant DNA teknikleri, klonlama vektörleri, cDNA ve genomik banka hazırlanması, klon seçimi ve karakterizasyonu, promotör/enhanser fonksiyon testleri özellikle vurgulanmaktadır.


BIO 504 Tıbbi Biyokimya (Medical Biochemistry) (3+0+0) 3
Hastalıkların etiyolojisi, tanısı ve tedavisinde biyokimyanın kullanılması; metabolik hastalıklar; hormonal hastalıklar; kemoterapi; immünoterapi.


BIO 506 İnsan Genetiği (Human Genetics) (3+0+0) 3
İnsan kromozomlarının yapısı ve organizasyonu; kromozomal anomaliler; genetik hastalıkların tanısı; genetik danışmanlık.


BIO 510 Nükleik Asit Biyokimyası (Biochemistry of Nucleic Acids) (3+0+0) 3
Nükleik asitlerin yapısı ve işlevi; araştırmalarda kullanılan teknikler; nükleik asitlerin biyosentez yolakları.BIO 511 İleri Genetik (Advanced Genetics) (3+0+0) 3
Moleküler genetikte son gelişmeler; bakteri genetiği; rekombinasyon; memelilerde somatik hücre genetiği; gelişim genetiği; immünogenetik.


BIO 513 Biyoteknoloji (Biotechnology) (3+0+0) 3
Biyolojik sistemlerin tıp, endüstri, tarım, gıda ve ilaç üretimi alanlarına katkıları.


BIO 520 Biyolojide Laboratuvar Projeleri
(Laboratory Projects in Biology) (1+0+4) 3
İleri moleküler biyoloji tekniklerinde pratik beceri kazanma amacıyla öğretim üyelerinden birinin danışmanlığında bağımsız ve özgün bir proje ile biyolojik araştırmaya giriş.


BIO 522 Biyokimyada Güncel Kavramlar (Modern Concepts in Biochemistry) (3+0+0) 3
Biyokimyadaki son gelişmeler; makromoleküllerin yapısı, işlevi ve metabolizması; kanser biyokimyası; antikanser ajanlarının etki mekanizmaları.


BIO 528 İmmünoloji (Immunology) (3+0+0) 3
İmmünokimya; immünoglobulin moleküllerinin yapısı; antigen-antikor etkileşimleri; hümoral ve hücresel immün cevaplar.


BIO 529 Gelişim Biyolojisi (Developmental Biology) (3+0+0) 3
Döllenme, yarılma, gastrülasyon, nörulasyon, indükleme, belirleme, farklılaşma, model oluşumu, teratoloji ve seks belirlenmesi konularını içeren gelişim biyolojisinin temelleri.


BIO 560 Nörobiyoloji (Neurobiology) (3+0+0) 3
Nöron organizasyonu; nöron bağlantılarında oluşum, bakım-onarım ve değişim kuralları; sinir hücrelerinde sinyal mekanizmaları; sinir hücrelerinde bilgi entegrasyonu ve transformasyonu.


BIO 579 Lisansüstü Seminer (Graduate Seminar) (0+1+0) non-credit
Moleküler biyoloji alanında fakülte, misafir konuşmacı ve lisansüstü öğrenciler tarafından sunulan seminerler ile öğrencilerin bakış açılarının genişletilmesi.


BIO 581-583 Seminer (Seminar) (1+0+4) 3
Moleküler biyolojide seçilmiş güncel konularda öğrenciler tarafından gerçekleştirilen literatür taraması, seminer hazırlanması ve seminer sunulması.


BIO 580-599 Moleküler Biyoloji ve Genetikte Özel Konular (Special Topics in Molecular Biology and Genetics) (3+0+0) 3
Seçilmiş literatür örneklerinin kritik analizi ile öğretim elemanının kendi uzmanlık alanında en son gelişmelerin çalışılması.


BIO 601 Moleküler Biyolojide Kullanilan İleri Yöntemler (Advanced Techniques in Molecular Biology) (1+0+4) 3
Danışman gözetiminde bağımsız bir araştırma projesi ile moleküler biyoloji tekniklerinin kullanılması. Araştırma konusu ve uygulanacak teknikler doktora tez projesinin geliştirilmesine yardımcı olacak şekilde seçilir.


BIO 602 İnsan Genetiğinde Kullanılan İleri Teknikler (Advanced Techniques in Human Genetics) (1+0+4) 3
Danışman gözetiminde bağımsız bir araştırma projesi ile insan genetiği tekniklerinin kullanılması. Araştırma konusu ve uygulanacak teknikler doktora tez projesinin geliştirilmesine yardımcı olacak şekilde seçilir.


BIO 603 Moleküler Biyolojide Araştırma Yöntemleri (Research Methods in Molecular Biology) (3+0+0) 3
Moleküler biyolojide seçilmiş bir konuda geniş çaplı bir literatür taraması yapılması, bir seminer sunulması ve gelecekte çizilecek yönler üzerine tartışılması.


BIO 605 Tibbi Genetik (Medical Genetics) (3+0+0) 3
Tek genli kalıtım modelleri; genetik çeşitlilik; insan genomu; klinik sitogenetik; seks kromozomları; bağışıklık sisteminin genetiği; çok faktörlü kalıtım; kanser genetiği; gen tedavisi; genetik danışmanlık; doğum öncesinde tanı.


BIO 606 Biyolojik Sinyal Iletimi (Biological Signal Transduction) (3+0+0) 3
Hücreler arası iletişim; klasik ve yeni sinyal yolakları; hücre yüzeyi ve hücre içi reseptörleri; ikinci mesaj yolakları.


BIO 610 Biyoteknolojide Bitki Doku Kültürü (Plant Tissue Cultures for Biotechnology) (3+0+0) 3
Bitki hormonları, doku kültürü tekniği, somatik embriyogenez, genetik mühendisliği ile değiştirilmiş tahıl bitkilerinin ıslahta kullanımı.


BIO 680-698 Moleküler Biyoloji ve Genetikte İleri Konular (Advanced Topics in Molecular Biology and Genetics) (3+0+0) 3
Öğretim üyesinin kendi özelleştiği alanda en son gelişmelerin çalışılması için seçilmiş literatür örneklerinin kritik analizini kapsar.


BIO 690 Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis)


BIO 790 Doktora Tezi (Ph.D. Thesis)